تقسیمات کشوری نپال

0

کشور نپال به 14 ناحیه (استان) و 75 بخش تقسیم شده است.

ناحیه های نپال

1. باگماتی
2. بهری
3. داوالاگیری
4. گانداکی
5. جاناکپور
6. کارنالی
7. کوسی
8. لومبینی
9. ماهاکالی
10. مچی
11. نارایانی
12. راپتی
13. ساگارماتها
14. سِتی

کاتماندو پایتخت و پرجمعیت ترین شهر کشور نپال است.

نظر خود را بیان کنید